pH متر رومیزی کمپانی Oakton آمریکا

pH متر رومیزی کمپانی Oakton آمریکا

Oakton desktop pH meter

دسته بندی محصول: سایر لوازم آزمایشگاهی
قیمت: 12,000,000 - 34,000,000 تومان / عدد
حداقل سفارش
+
-
موجود

دستگاه pH متردیجیتال Oaktonیکی ازدستگاه های است برای تعیینpHمایعات واسیدی وقلیایی بودن آب می باشد،اگرنوسانات اندازه گیری متفاوت باشدالکترودخشک ویاباطری ضعیف شده استمشخصات محصول

 • نام تجاری Oakton
 • شماره مدل 11023242
 • مشکی سبز

توضیحات محصول

PH متر چیست؟

pH مترOaktan برای تعیین غلظت یون هیدروژن [+ H] در یک محلول کاربرد دارد. اگر این دستگاه با احتیاط استفاده و کالیبر ه شود، قدرت اسیدی محلول را انداز هگیری میکند. pH مترها Oaktan گاهی دستگاه تجزیة pH ، نمایشگر pH و یا سیستم الکتروشیمی 1 نیز نامیده می شوند.

موارد استفاده از pH متر

pH متر Oaktan در هر رشته ای از علوم که با محلول سر و کار دارد، استفاده می شود. در رشته هایی مانند کشاورزی، صنایع آب و خالص سازی و در صنایعی مانند پتروشیمی، کاغذسازی، غذا، داروسازی، تحقیق و توسعة صنایع فلزات و غیره کاربرد دارد.
در آزمایشگاه بالینی از آن در کنترل محیطهای کشت، انداز ه گیری بافرهای قلیایی و یا اسیدی و محلولها استفاد هم یشود. در آزمایشگا ههای تخصصی، میکروالکترودها برای انداز هگیری pH فرآورد ههای خون کاربرد دارند. pH پلاسما وضعیت بالینی بیمار را ارزیابی می ک‌ند و معمولاً بین 35 / 7 تا 45 / 7 است. این مقدار درنتیجة
تعادل واکنشهای اسیدی بازی در بدن ایجا دم یشود. اسید به طور مستمر یون هیدروژن آزاد  می کند و موجود زنده با تولید یون بیکربنات این حالت را خنثی کرده و یا در تعادل نگه می دارد. نسبت بین اسید باز در موجود زنده بهوسیلة کلیه ها اندامی که هرگونه مواد زاید را از بدن دفع میکند انجا م میشود. pH پلاسما یکی از
عواملی است که باتوجه به سن و شرایط سلامتی بیمار فر ق می کند.

 عملکرد PH متر

pH متر Oaktan غلظت یون هیدروژن + Hرا با استفاده از الکترود حساس به یون + H اندازه گیری میکند. در شرایط ایده آل
این الکترود در حضور یک نوع یون کارمی ک‌ند. ولی در عمل همیشه با دیگر یون های موجود در محلول تداخل دارد. لکترود pH معمولاً یک الکترود ترکیبی است، به این معنی که یک الکترود رفرانس و یک الکترود داخلی در داخل یک محفظة شیشه ای گنجانده شده اند. انتهای محفظه از غشاء شیشه ای و حباب ماننداست که نسبت به یونها حساس می باشد و رأس الکترود داخلی در داخل آن قراردارد. بخش داخلی و بیرونی محفظه حاوی KCl و
0/1 HCl مولار)محلول رفرانس( است و الکترود رفرانس)کاتد، در درون و آند در بیرون آن قراردارد. الکترود داخلی و الکترود رفرانس معمولاً از یک جنس ساخته شده اند.
این وسیله مانند یک پیل گالوانیزه کار میک‌ند. الکترود رفرانس در مراحل اندازه گیری بدون تغییر باقی می ماند. قسمت انتهای محفظه به یون ها حساس است و در واقع بخشی است که در تماس با محیط اندازه گیری می باشد و تبادل یو نها به وسیلة این غشاء شیشه ای انجام می شود. این قسمت باید به طور متناوب با محلول KCl برای برقراری مجدد تبادل یونی پر شود در غیر این صورت با از دست دادن یون ها و تبخیر، این تبادل یونی به درستی انجام نخواهدشد. انتهای محفظة شیش های الکترود pH با یک لایه ژل در قسمت داخلی و خارجی پوشیده شد ه است و مانند یک محیط اندازه گیری عم لمیک‌ند. یون سدیم + Na  در ژل بیرون از حباب شیشه ای و در محلول و یون هیدروژن + H در ژل منتشرمی شود. این ژل سبب انتخابی 1 عملک‌ردن الکترود pH
برای یون می شود؛ یون هیدروژن + H نمی تواند از غشاء شیشه ای الکترود pH عبورکند، در حالی که یون سدیم + Na عبورکرده و سبب تغییر پتانسیل پیل می گردد. این تغییر به وسیلة pH متر اندازه گیری می شود.

اجزای pH متر

یک pH متر Oaktan معمولاً ساختار زیر را دارد:
1. بدنه دستگاه شامل مدار، کنترلها، رابط ها، صفحة نمایش و صفحة انداز هگیری است. قسمتهای زیر از اجزای مهم دستگاه هستند:
الف) کلید روشن/ خاموش. همة pH مترها این کلید را ندارند. بعضی فقط یک سیم با دو شاخة متصل به پریز برق دارند.
ب) کنترل دما. این کلید دمای محلول مورد اندازه گیری راکنترل می ک‌ند.
ج) کنترل کالیبراسیون. با توجه به مدل، pH مترها یک یا دوکلید کالیبراسیون دارند. معمولاً این کلیدها با Cal 1 و Cal 2 شناسایی می شوند. اگر pH متر فقط با یک محلول کالیبرشده است، کلید Cal 1 استفاد هم یشود و کلید Cal 2 باید روی 100 % باشد. اگر pH متر از کالیبراسیون دونقط های استفاده می ک‌ند، از دو محلول که محدودة pH مورد آزمایش را پوشش می دهد و دو کلید Cal 1 و Cal 2 استفاده می شود.
در موارد خاص، کالیبراسیون س هنقط های باید انجا مشود که در این صورت از سه محلول کالیبراسیون استفاده می شود.
د) کلید کنترل وضعیت دستگاه. عملکرد این کنترل عبارتاست از:
I. وضعیت آماده در این حالت، جریان الکتر کیی در الکترود ها وجودندارد و زمانی که دستگاه خاموش
است استفاده می شود.
II . وضعیت اندازه گیری pH . بعد از کالیبراسیون موردنظر، دستگاه، pH محلول را اندازه گیر ی می کند.

III . وضعیت اندازه گیری میل یولت
1 )mV . در این حالت دستگاه قادر به خواندن میلی ولت است.
IV . وضعیت کنترل اتوماتیک دما
2)ATC . همة pH متر ها این کنترل را ندارند. این تنظیم خودکار دما است و  وقتی که محلو لها دمای متغیر داشت هباشند کاربرددارد. لازمة استفاده از این کنترل داشتن الکترود ترکیبی
خاص است.

 الکترود ترکیبی

این الکترود باید در آب مقطر نگهداری و متصل به دستگاه اندازه گیری باشد. این الکترود ترکیبی متشکل
از یک الکترود رفرانس که الکترود کالومل نیز نامید هم یشود و یک الکترود داخلی در یک محفظة شیشه ای است. سازندگان مختلف این الکترود را به اشکال متفاوت طراحی کرده اند.
جریان الکتریکی معمول در یک pH متر را که طراحی های گوناگون و متفاوت می تواند داشته باشد، نشا ن می دهد

الزامات نصب و راه اندازی PH متر

pH مترOaktan با استفاده از جریان الکترکیی با مشخصات زیر کار می کند.

منبع نیرو: ت کولتاژ: 110V یا 220-230V ، فرکانسهای 50-60Hz بسته به مناطق مختلف دنیا.
همچنین، pH متر قابل حمل و باتری دار وجوددارد.

مراحل کلی کالیبراسیون

دستگاه pH متر Oaktan،قبل از استفاده برای صحت اعداد pH باید کالیبر شود. ترتیب کالیبراسیونعبارت است از:

1.کالیبراسیون یک نقط های. این روش برای شرایط کاری و استفادة معمولی کاربرد دارد و از یک محلول رفرانس با pH معین استفاده می کند.
2. کالیبراسیون دونقط های. این روش پیش از اندازه گیری خیلی دقیق کاربرد دارد و از دو محلول رفرانس با pH معین استفاده می کند.
همچنین، زمان ی که از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نشده است و یا شرایط نگهداری اعمال نشود، این روش مورد استفاده قرارمی گیرد.

نگهداری PH متر

pH .1 متر Oaktan را با کی محلول دارای pH معین کالیبرکنید
1.1 دستگاه را به پریز برق با ولتاژ مناسب وصل کنید.
2.1 کلید دما را با دمای محیطمحلولمطابقت دهید.
pH 3.1 متر Oaktan  را تنظیم کنید.
4.1 الکترود ها را از گیرة نگهداری جدا کنید. الکترودها همیشه باید در محلول مناسب قرارگیرند. بعضی را می توان در آب مقطر نگهداری کرد، درحالی که بعضی باید به توصیة سازنده در محلول دیگری قرارگیرد

 1. اگر بنا به دلایلی الکترود خشک شود، 24 ساعت پیش از استفاده آن را در آب قراربدهید.
  5.1 الکترود را داخل بشر خالی با آب مقطر شستشو دهید.
  6.1 الکترود را با پارچة جاذب خشک کنید. برای جلوگیری از آلودگی احتمالی، الکترودها را باید بین محلولهای مختلف شستشو داد

 


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس پارس طب نوین

آدرس : دفتر مرکزی: ایران-تهران-تهران-منطقه 6-خیابان کریم خان زند - خیابان آبان جنوبی - پلاک 26 - طبقه سوم- کدپستي 1598718537

تلفن : 021-88894445~8

فکس : 021-88891209

وب سایت : www.international-ptn.com


مراکز تحت پوشش Covered centers

 1. صنایع غذایی 
 2. صنایع شیمیایی
 3. صنایع نفت و گاز
 4. دانشگاهها ومراکز عالی
 5. پتروشیمی و پالایشگاهَ
 6. آب و فاضلاب
 7. سازمان دامپزشکی
 8. آرد و نان
 9. مراکز پژوهشی
 10. کارخانجات رنگ رزین
 11. محیط زیست
 12. آزمایشگاههای فنی مکانیک خاک

جستجو درمحصولات Search the products

تولیدات پارس طب نوینشبکه های اجتماعی

ارتباط با ما

موبایل : -

تلفن : 021-88894445~8

فکس : 021-88891209

تلفکس : -

وب سایت : www.international-ptn.com