محصولات و خدمات Produkten en tsjinsten

مولتی متر پرتابل مدل 3630 wtw

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

خلوص سنج CO2 کمپانی هافمن

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

کدورت سنج IN-Line کمپانی Haffmans

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

دستگاه CO2 متر کمپانی Haffmans

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

کدورت سنج رومیزی Haffmans

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

مولتی متر کمپانی Horiba ژاپن

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

کدورت سنج مدل TL 2300 HACH

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

هیتراستیرر آزمایشگاهی IKA

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

آنالیزر روغن و گریس Hach

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

کدورت سنج 2100Q کمپانی Hach

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

تیتراتور کمپانی Hach آمریکا

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

دستگاه bod سنج مدل BOD TRAK II HACH

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

جذب اتمی کمپانی Shimadzu ژاپن

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

تیتراتور کمپانی Schott آلمان

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

آون خلا کمپانی Uniequip آلمان

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

دستگاه همزن مکانیکی Scilogex

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

pH متر مدل Oystere-10 کمپانی Extech

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

اسپکتروفتومتر مدل 7600 wtw

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

زبری سنج پرتابل PCE انگلیس

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

طیف سنج Lico 690 هک

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

مولتی متر رومیزی مدل HQ440D

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

EC متر پرتابل کمپانی Lovibond

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

COD متر کمپانی Hanna ایتالیا

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

تعمیر EC متر پرتابل Lovibond

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

BOD متر کمپانی Lovibond انگلیس

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

ست اوگر ساخت Eijkelkamp

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

TDS متر کمپانی Omega آمریکا

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

EC متر شرکت اکل کمپ

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

آون خلاء پارس طب نوین

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

کدورت سنج پرتابل ir 430 wtw

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

رطوبت سنج هوا PCE

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

اکسیژن متر 3205 پرتابل

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

ph متر پرتابل مدل MP-6p

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

ph متر پرتابل مدل 3110 wtw

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

هدایت سنج پرتابل مدل HQ14D

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

ph متر رومیزی wtw 7110

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

ph متر پرتابل 3310

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

کدورت سنج مدل 2100Q

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

کدورت سنج مدلر TU5200

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

دستگاه سانتریفیوژ Bio Rad

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

دستگاه هات پلیت مگنت MS.H.S

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

دستگاه کلسیمتر Eijkelkamp

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

ph متر پرتابل مدل sension+ph1

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

Ph متر پرتابل مدل HQ11D

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

Ph متر پرتابل مدل HQ40D

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

مولتی متر کمپانی YSI آمریکا

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

فتومتر کمپانی YSI آمریکا

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

بن ماری کمپانی Oakton آمریکا

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

آنمومتر کمپانی Alnor آمریکا

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

آنمومتر کمپانی Extech آمریکا

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

فلومتر کمپانی Extech آمریکا

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان

آنمومتر کمپانی Testo آلمان

قیمت : 1,000 - 2,000 تومان